Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Mgr. Katarína Zacharová – KRÁMIK,  IČ: 50 540 386 so sídlom Višňové 168, 013 23 Višňové,zapísaný v živnostenstkom registri 580-58889, vedenom na Okresnom úrade v Žiline

(dále jen: „správce“).

 1. Kontaktné údaje správcu sú: za4laby, s.r.o.

                                            adresa: Višňové 168, 013 23 Višňové

                                                   IČ: 54 358 116

                                                 DIČ: 2121655481

                                             e-mail: obchod@mlsnelabky.sk                   

                                            telefón: +421 904 598 558

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterú možno priamo, či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na niektorý dntifikátor, napr. meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden, či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kulturnej alebo společenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca  nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracovává osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, které správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštová adresa
 • telefón

 

 1. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje  a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných správ a newslettrov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných správ a newslettrov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť,
 • Plnenie právnych povinností voči štátu,
 • Zasielanie obchodných správ a vykonávanie ďalších marketingových aktivit.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vztahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely marketingu, nejviac 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemci osobných údajov sú osoby
 • podieľajúci sa na dodaní tovarov/služieb platieb na základe zmluvy,
 • zajisťujúci služby prevádzky e-shopu (Shoptet) a dalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • zaisťujúci marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmysle poskytovať osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EU) alebo mezinárodných organizácií.

 

VI.

Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov vykonáva správca, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • poskytovateľ služby Mailchimp,
 • spoločnosť shoptet.cz,
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softwérov služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

 

 

VI.

Vaše práva

 1. V podmienkach stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti zpracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenesenie údajov podľa čl. 20 GDPR a
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu datových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu príjímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, kterú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 16.03.2020.